Tips & Trucs

Hieronder tref je tips en trucs per onderdeel die handig zijn om te weten. Eén tip telt voor alle onderdelen: neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee als je ons bezoekt. 

Graag tot ziens bij de Notarissencombinatie.

 

Gemeenschap van goederen niet langer de standaard

28-03-2017

Trouwen gebeurt in de toekomst niet langer standaard in gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap. Het initiatiefvoorstel ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ werd vandaag door de Eerste Kamer aangenomen. Vermogen dat voor de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen vallen in het nieuwe systeem buiten de gemeenschap.

Tijdens het plenaire debat vorige week dienden CDA en SP een motie in. Zij pleitten voor een nieuw wetsvoorstel dat beter uitvoerbaar is. Deze motie kreeg net geen meerderheid. 37 van de 75 senatoren stemden tegen de motie. Hieronder waren ook de leden van de PvdA, een van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel.

Scheiden vermogens 
Mensen die in de toekomst nog in gemeenschap van goederen willen trouwen, moeten naar de notaris. De KNB heeft zich steeds neutraal opgesteld in dit dossier. Wel heeft de beroepsorganisatie de politiek steeds gewezen op de uitvoeringsproblemen van de wet. Om een scheiding aan te brengen in de vermogens, is het belangrijk een goede administratie bij te houden. In de praktijk blijkt dat gehuwden dit nu al niet doen. Wanneer de nieuwe wet in wordt gevoerd, is nog niet bekend.

 
Wetsvoorstel betere bescherming erfgenamen - juni 2016

Wetsvoorstel betere bescherming erfgenamen - juni 2016


De Eerste Kamer heeft in navolging van de Tweede Kamer het wetsvoorstel bescherming
erfgenamen tegen schulden zonder beraadslaging aangenomen. Het wetsvoorstel
beperkt de gedragingen die leiden tot een zuivere aanvaarding van de nalatenschap.
Alleen de gedragingen die leiden tot een benadeling van
schuldeisers (door nalatenschapsgoederen te verkopen, te bezwaren of anderszins aan
het verhaal van schuldeisers te onttrekken) hebben een zuivere aanvaarding tot gevolg.
Verder bevat het wetsvoorstel een regeling indien
een erfgenaam een nalatenschap zuiver heeft aanvaard en nadien wordt geconfronteerd
met een onverwachte schuld van de erflater die niet uit de nalatenschap kan worden voldaan.
In dat geval wordt de erfgenaam door de kantonrechter gemachtigd om de nalatenschap
alsnog beneficiair te aanvaarden als hij binnen drie maanden na ontdekking van de schuld
een verzoek hiertoe doet. Is de nalatenschap echter inmiddels vereffend of verdeeld, dan
kan de erfgenaam worden ontheven om de schuld te voldoen voor zover deze niet uit zijn
erfrechtelijke verkrijging kan worden voldaan. Omdat er een onderzoeksplicht geldt voor
de erfgenaam, heeft de minister gesteld dat niet snel sprake is van een onverwachte schuld.
Tot slot wordt voor vereffening voorgesteld om de publicatie in nieuwsbladen te
laten vervallen. Volgens de regering kan worden volstaan met publicatie in de Staatscourant
 
Voogdij voortaan te regelen via gezagsregister

Voogdij voortaan te regelen via gezagsregister

Op 1 april j.l. is de wet ingegaan waardoor ouders ook een voogd kunnen aanwijzen via het gezagsregister bij de rechtbank. Net zoals dat nu gebeurt bij de aanvraag van het gezamenlijk gezag door ongehuwden en niet geregistreerde ouders. Het formulier om de aanwijzing tot voogd te registreren is te downloaden via www.rechtspraak.nl

 
Schenking onder verruimde vrijstelling valt niet onder 180-dagenregeling - okt 2013

Schenking onder verruimde vrijstelling valt niet onder 180-dagenregeling - okt 2013

Het wetsvoorstel Belastingplan 2014 wordt gewijzigd waardoor een schenking waarop de verruimde vrijstelling van het nieuwe artikel 33a SW is toegepast, niet valt onder de 180-dagenregeling van artikel 12 SW. Dit antwoordt staatsecretaris Frans Weekers van Financiën op vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het wetsvoorstel Belastingplan 2014.
Verschillende Tweede Kamerfracties hadden vragen gesteld aan de regering over de voorgenomen verruiming van de schenkingsvrijstelling. Uit de antwoorden blijkt onder meer dat voor schenkingen verkregen van ouders dezelfde voorwaarden gelden als voor schenkingen verkregen van derden binnen 180 dagen voordat de schenker overlijdt.
Kwijtschelding
Op de vraag of de vrijstelling ook geldt als een ouder een hypotheeklening heeft verstrekt aan zijn kind en deze lening tot een bedrag van 100.000 euro kwijtscheldt, antwoordt Weekers dat de vrijstelling geldt voor aflossing van een eigenwoningschuld. Kwijtschelding door de schuldenaar van een eigenwoningschuld houdt een schenking in van de schuldenaar die de eigenwoningschuld vermindert. Hierop is de vrijstelling van toepassing. Het moet net als bij aflossen uiteraard gaan om kwijtschelding op een reeds bestaande eigenwoningschuld.

 
WOZ-waarde en erfbelasting - feb 2013

WOZ-waarde en erfbelasting - feb 2013

Sinds 1 januari 2012 bestaat de mogelijkheid om voor de erf- en schenkbelasting te kiezen voor de W0Z-waarde die geldt voor het kalenderjaar waarin de woning wordt verkregen of voor de WOZ-waarde die geldt voor het daarop volgende kalenderjaar. Ten tijde van het indienen van de aangifte is de laatste WOZ-waarde echter meestal nog niet bekend. De Belastingdienst heeft desgevraagd bevestigd dat dan de eerste WOZ-waarde moet worden ingevuld en dat als later blijkt dat de laatste WOZ-waarde lager is, de aanslag ambtshalve wordt verminderd.
Wanneer bijvoorbeeld de erflater in 2012 is overleden, kan worden gekozen voor de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2011 of de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2012. De laatste WOZ-waarde wordt alleen pas begin 2013 bekend gemaakt. Om belastingrente te vermijden, zal de aangifte erfbelasting wel tijdig moeten worden ingediend. De praktijk is dan dat de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2011 wordt ingevuld en dat vervolgens bezwaar wordt gemaakt tegen de aanslag om de mogelijkheid open te houden later te kunnen kiezen voor de mogelijk lagere WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2012. De belastingdienst heeft aangegeven dat er echter geen bezwaar hoeft te worden ingediend omdat gewoon achteraf een beroep kan worden gedaan op de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2012 als blijkt dat deze voordeliger is. In zo'n geval wordt ambtshalve teruggave verleend van de teveel betaalde erf- en schenkbelasting.
 
AWBZ en Schenken - feb 2013

AWBZ en Schenken - feb 2013

Het verminderen van vermogen is weer extra actueel. De overheid heeft namelijk de berekening van de eigen bijdrage in het kader van de AWBZ bij opname in een verzorgings- of verpleegtehuis met ingang van 1 januari jl. gewijzigd. Tot 1 januari werd de eigen bijdrage gebaseerd op het echte inkomen (box 1 Inkomstenbelasting) en het fictieve inkomen uit vermogen (box 3 inkomstenbelasting, spaargeld enz. ; fictief rendement van 4%). Thans wordt uitgegaan van een fictief rendement van 12% !
In aanmerking wordt genomen het vermogen voorzover dit uitgaat boven het heffingsvrije vermogen, in 2013 € 21.139,00. Het gevolg is een aanzienlijk hogere eigen bijdrage, immers men maakt heden ten dage geen rendement van 12% op vermogen.
De eigen bijdrage is gemaximeerd tot een bedrag van € 2.189,20 per maand. Indien men voldoende box 1 inkomen geniet om de maximale eigen bijdrage te betalen dan heeft het niet zoveel zin om het vermogen met het oog op de AWBZ te verlagen.
De peildatum voor de vaststelling van het eigen vermogen en de eigen bijdrage ligt twee kalenderjaren voor 1 januari van het jaar waarin men de (hoge) eigen bijdrage verschuldigd wordt. In 2013 is de peildatum voor de berekening van het eigen vermogen dus 1 januari 2011.
De eigen woning zit in box 1 en geldt dus niet als box 3 vermogen, met andere woorden speelt nog geen rol bij de berekening van de eigen bijdrage. Pas wanneer de woning verkocht is verhuist de verkoopopbrengst naar box 3.

De vraag is hoe u nu vermogen te verminderen? Het antwoord is eenvoudig: door het doen van schenkingen aan de kinderen. Het meest eenvoudig is dit wanneer men voldoende kapitaal bij de bank heeft. Voldoende dwz. dat er naast een te behouden noodzakelijke reserve, geld is om weg te schenken.  Men kan de kinderen dan zonder enige formaliteit geld schenken. Maar hoe kun je je vermogen wegschenken indien het voor een belangrijk deel in de stenen van het eigen huis zit? Het is mogelijk om zogenaamde papieren schenkingen te doen. Op papier schenkt u vermogen aan de kinderen onder de bepaling dat het geschonken bedrag pas opeisbaar zal zijn in bepaalde situaties. Aan dit soort schenkingen zijn wel formaliteiten verbonden. Namelijk: 1. de schenker is rente verschuldigd, wettelijk vastgesteld op 6% op jaarbasis. Deze rente dient daadwerkelijk betaald te worden, zichtbaar voor de fiscus. 2. De schenking moet plaatsvinden bij notariële akte.

De schenking op papier kan dus worden gebruikt om het vermogen te verminderen met het oog op de berekening van de eigen bijdrage in het kader van de AWBZ maar ook ter besparing van erfbelasting.