Tarieven koop huis

De meest voorkomende extra werkzaamheden zijn:

faillissement/curatele/bewind/voogdij/schuldsanering verkoper (indien niet verhaalbaar bij verkoper)€ 124,63 (minimaal)
Aflossen van een krediet of persoonlijke lening€ 94,38 (per stuk)
Extra registergoed (incl. onderzoek extra eigendomsbewijs en kadasterinzage (bij meer dan 2 percelen)31,46
Inschrijving koopovereenkomst bij kadaster exclusief kadasterkosten (kosten zijn voor rekening opdrachtgever)€ 219,01
Koopovereenkomst opstellen (standaard) (kosten zijn voor rekening opdrachtgever)€ 302,50
Nieuwe aflosnota van verkoper opvragen omdat de hypotheekstukken niet (tijdig) binnen zijn of doordat de afspraak door koper wordt verzet€ 62,92 (per keer)
Verplichte toestemmingsverklaring huidige hypotheekhouder ivm vestigen 2e of verdere hypotheek€ 94,38
Vestiging overbrugging ivm hypotheek exclusief kadasterkosten€ 124,63
Rangwisseling hypotheek€ 156,09
Toestemmingsverklaring echtgeno(o)t(e)/derde opmaken€ 62,92
Waarborgsom/bankgarantie herinnering zenden (wekelijks herhaald/op verzoek (per verzoek) (kosten zijn voor rekening van koper)€ 31,46 (per keer)
Wijziging passeerdatum binnen 5 werkdagen voor geplande datum (kosten zijn voor rekening van verzoeker)€ 94,38
Servicekosten appartementsrechten opvragen€ 31,46
Opmaken en laten ondertekenen depotakte op verzoek van hypotheekverstrekker (niet zijnde meegeleverde onderhandse stukken door de hypotheekverstrekker)€ 94,38
Regelen tolk en/of (beëdigde) vertaling exclusief kosten tolk en/of kostenvertaling€ 156,09
Kosten Kamer van Koophandel (per uittreksel)€ 19,36
Uitmeting perceel via Splits€ 62,92
Opmaken sleutelverklaring cq aanpassen akte ivm sleutelverklaring€ 62,92
Vestiging erfdienstbaarheden/kwalitatieve verplichtingen/kettingbedingen (kosten zijn voor rekening opdrachtgever)€ 187,55 (minimaal)
Akte van depot exclusief beheerderskosten€ 312,18 (minimaal)
Extra afschrift van een akte€ 62,92

Bij twijfel kunt u uiteraard contact met ons opnemen om uw situatie nader te bespreken.

< Terug